SIA “ANROJA” PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “ANROJA” privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu mājaslapā internētā.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto nolūku sasniegšanai.

Politika attiecas uz:

 • fiziskajām personām – zobārstniecības pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • zobārstniecības nodarbinātajiem;
 • dažādu pakalpojumu sniedzēju nodarbinātajiem, kas sniedz pakalpojumus zobārstniecībai;
 • korespondences ar zobārstniecību iesniedzējiem un saņēmējiem;
 • zobārstniecības pārvaldīto sociālo tīklu profilu apmeklētājiem.

1.Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ANROJA” (turpmāk – Zobārstniecība), adrese: Sarkanmuižas dambis 18-44, Ventspils, LV-3601, tālr. +371 24110060, e-pasts: anroja.sia@gmail.com.

2. Personas datu apstrādes nolūki

1. Personas datu apstrādes nolūki ir:

 1. zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai:
  • pacienta identificēšanai;
  • pacienta pieraksta pie Zobārstniecības speciālistiem noformēšanai;
  • pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • atgādinājumiem pacientiem par paredzēto vizīti pie Zobārstniecības speciālistiem;
  • medicīnisko izmeklējumu veikšanai;
  • ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšanai;
  • pacientu vai citu fizisko personu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
  • norēķinu administrēšanai;
  • parādu piedziņai no debitoriem;
  • pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
  • pacientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • līguma ar pacientiem sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
 1. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 2. personāla vadība, tai skaitā personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba laika uzskaite; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana); darbinieku sociālo labumu nodrošināšana (sadarbības partneru iesaiste, lai darbinieki saņemtu apdrošināšanu); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole;
 3. normatīvo aktu prasību izpilde, veicot zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu;
 4. Zobārstniecības un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu attīstība;

2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

 1. Zobārstniecība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
  1. profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, medicīniskas diagnozes noteikšanai, ārstēšanas nolūkos (Regulas 9. panta otrās daļas h) punkts);
  2. ar datu subjekta (pacienta) piekrišanu (Regulas 9. panta otrās daļas a) punkts, Pacientu tiesību likuma 10. panta otrā daļa);
  3. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Zobārstniecībai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai ārējos normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības (Regulas 9. panta otrās daļas b) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.pants);
  4. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Zobārstniecības likumīgās intereses tiesā (Regulas 9. panta otrās daļas f) punkts);
  5. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Zobārstniecības leģitīmās intereses (organizēt efektīvu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas procesu, nodrošināt efektīvu pacientu vizīšu pieteikšanas un atsaukšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem);
  6. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (darbinieku, pacientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) punkts);
  7. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (pacienta, darbinieka) vai citas fiziskas personas vitālas intereses (Regulas 6. panta pirmās daļas d) punkts);
  8. arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos (Regulas 6.panta 1.daļas e) punkts un 9.panta 2.daļas j) punkts).

4. Apstrādājamais personas datu apjoms

 1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Zobārstniecība, ir atkarīgas no datu apstrādes nolūkiem un veida:
  1. Datu subjektam saņemot zobārstniecības pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Zobārstniecībai ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus. Šajā gadījumā, lai īstenotu pakalpojumu sniegšanas mērķi Zobārstniecības var apstrādāt visplašāko iespējamo personas datu apjomu, kas ietver – vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, informāciju par izslimotajām slimībām, informāciju par saņemtajiem un saņemamajiem zobārstniecības pakalpojumus u.c. informāciju, ko attiecīgais Zobārstniecības speciālists konkrētajā situācijā izvēlēsies noskaidrot un fiksēt medicīniskajā dokumentācijā.
 2. Sazinoties rakstveidā ar Zobārstniecību, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa numurs u.tml., adrese e- pieraksta sistēmā norādītā informācija).

Zobārstniecība īstenojot datu apstrādes nolūkus var glabāt un apstrādāt šādus Jūsu personas datu veidus:

Personas datu kategorijas

Piemēri

Identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati.

Kontaktinformācija

deklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adreses u.c.

Pacientu dati

identificējoša informācija; informācija, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus. Šajā gadījumā, lai īstenotu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas mērķi Zobārstniecība var apstrādāt visplašāko iespējamo personas datu apjomu, kas ietver – vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, datus par veselības apdrošināšanu, jebkāda veida datus par veselību, kas ir tieši vai netieši ir saistīti ar zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar informāciju par zobu veselības stāvokli, mutes higiēnu, vispārējo veselības stāvokli, izrakstītajiem un lietojamiem medikamentiem, veiktajām procedūrām un manipulācijām, jebkāda veida zāļu izraisītām blakusparādībām, alerģijām, dzīves laikā pārciestajām slimībām

Darbinieku dati

Vārds, uzvārds, amats, informācija par speciālista izglītību, sasniegumiem, ieguldīto darbu attiecīgajā specialitātē, ziņojumi, sarakstes u.c.

Nodarbinātības un karjeras vēsture, informācija par veselību (obligātās veselības pārbaudes dati), par apmācībām, par ētikas pārkāpumiem, utt.

Finanšu dati

bankas konta numurs, pavadzīmes, algas vai atlīdzības apmērs, citi maksājuma dati par izmantoto Zobārstniecības pakalpojumu.

Pārvaldības funkciju dati

iesniegumi, līgumi, rīkojumi u.c.

Informācijas sistēmas auditācijas pieraksti

veiksmīgie vai neveiksmīgie pieslēgšanās gadījumi informācijas sistēmai, lietotāju veiktās izmaiņas u.c.

Pieejas dati informācijas sistēmās

Datu subjektam piešķirtie lietotājvārdi un paroles

Fotogrāfijas un attēli

Darbinieku fotogrāfijas, attēli no publiskajiem pasākumiem u.c.

 1. Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Zobārstniecība no Datu subjekta un no citām trešajām pusēm var iegūt papildus informāciju, kas primāri aptver, bet neaprobežojas ar nosūtījumu informāciju, informāciju par iepriekšējiem ārstniecības gadījumiem, informāciju, kas tiek iegūta konkrētās ārstniecības epizodes ietvaros.
 2. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.
 3. Zobārstniecība apzinās, ka sniedzot savus pakalpojumus, tā apstrādā veselības datus, kas ir uzskatāmi par īpašu kategoriju personas datiem Regulas kontekstā.

5. Personas datu saņēmēju kategorijas.

 1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, Zobārstniecība un tā pilnvarotie darbinieki un apstrādātāji, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, tiesas.
 2. Jūsu dati var tikt nodoti Jūsu tuviniekiem tikai saskaņā ar Jūsu pilnvarojumu un piekrišanu.
 3. Lai nodrošinātu Zobārstniecības tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 4. Zobārstniecības iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekriš Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

6. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

 1. Personas datus Zobārstniecība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.
 2. Automatizēta lēmumu pieņemšana Zobārstniecībā netiek veikta.

7. Datu subjekta tiesības

 1. Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām.
  1. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā.
  2. Ja šajā Politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums, izmantojot šīs Politikas 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.
 2. Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.
 3. Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.
 4. Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.
 5. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.
 6. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (dvi.gov.lv: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).
 7. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt mums rakstisku lūgumu.
 8. Gadījumā, ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem nolūkiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu nolūku sasniegšanu.
 9. Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi.
 10. Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.
 11. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo – dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.
 12. Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.
 13. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.
 14. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.
 15. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).
 16. Datu subjektam (pacientam) ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Zobārstniecībā apstrādē esošiem personas datiem. Minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Zobārstniecības darbinieku) tiesībām un brīvībām.

8. Personas datu drošība

 1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā. Ar visām personām, kurām ir pieeja veselības un ģenētiskajiem datiem, ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācī
 2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internētu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

9. Personas datu glabāšana

 1. Zobārstniecība saskaņā ar tās lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.
 2. Zobārstniecība, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:
  1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
  2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Zobārstniecības vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
  3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Zobārstniecības saistošus pienākumus;
  4. Zobārstniecībai nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību.
 3. Sniedzot zobārstniecības pakalpojumus Zobārstniecība ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar Zobārstniecību, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju;
 4. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu Zobārstniecības leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Zobārstniecībai vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
 5. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.
 6. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
  1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
  2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
  3. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

10. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Zobārstniecības darbības realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, Zobārstniecībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

11. Izmaiņas privātuma politikā

 1. Zobārstniecība patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu.
 2. Zobārstniecība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Zobārstniecības juridiskajā adresē.